Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Dagmara.pl

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dagmara – rozumie się przez to Spółkę Dagmara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle, przy ul. Wyspiańskiego 22, 38-200 Jasło, z kapitałem w wysokości 4.650.000 złotych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, akta której to spółki są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000270810, REGON: 180192149, NIP: 6852208987, adres e-mail: online@dagmara.pl; tel. 13 443 78 95.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 221 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Dagmara.pl;
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://dagmara.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Dagmara Sp. Z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 12. Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://dagmara.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://dagmara.pl, prowadzony jest przez Dagmara Sp. Z o.o..
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 480 pikseli.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Dagmara Sp. Z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://dagmara.pl/pl/terms/regulamin-18.html oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem
 3. Sklepu internetowego należy:
  • Wejść na stronę internetową https://dagmara.pl,
  • Dodać produktu do koszyka;
  • Wybrać rodzaju dostawy;
  • Wybrać rodzaju płatności;
  • Wybrać miejsce wydania rzeczy;
 4. Do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • czasu dostawy,
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Dagmara Sp. Z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o tytule „Rozpoczęliśmy realizację Twojego zamówienia”.
 10. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§5. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Informacje o kosztach dostawy można znaleźć na stronie „Koszty i czas dostawy” dostępnej pod adresem https://dagmara.pl/pl/terms/koszty-i-czas-dostawy-14.html. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od […] do […] dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

§6. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
  • przelewem na numer konta bankowego 09 1020 2964 0000 6702 0080 4849,
  • płatnością za pośrednictwem szybkich przelewów IAI-Pay,
  • płatnością za pomocą systemu blik

§7. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, który jest Konsumentem oraz Przedsiębiorcy indywidualnemu przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować firmę Dagmara sp. Z o.o. na adres e-mail, o którym mowa w §1 pkt 1), o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu prawo odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia od umowy:
  • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Dagmara sp. Z o.o. zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dagmara sp. Z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Dagmara sp. Z o.o. została poinformowana o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  • Dagmara sp. Z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Dagmara sp. Z o.o. dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny otrzymał Towar w związku z umową i skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy powinien odesłać lub przekazać Towar na adres Dagmara sp. Z o.o., o którym mowa w §1 ust. 1, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny poinformował Dagmara sp. Z o.o. o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  • Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny odpowiada tylko za zmniejszenie wartości odsyłanego Towaru, którego dotyczy odstąpienie od umowy, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku uznania, że dokonany przez Przedsiębiorcę indywidualnego w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy – Dagmara Sp. z o.o. niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie przysługuje mu prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru - Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Dagmara Sp. z o. o. zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.

§8. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Dagmara sp. Z o.o., jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego, za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży na zasadach, które wynikają z Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres online@dagmara.pl. Dagmara sp. Z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres o którym mowa w §1 ust. 1 oraz mailowo pod adres online@dagmara.pl
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

§10. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
pixel